25. 7. Jakub

Zítra: Anna
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Krizové situace - informace pro občany

Krizové situace - informace pro občany

V současné době je ochrana obyvatel koncipována především jako souhrn organizačních, technických, záchranných a dalších opatření, které mají chránit obyvatelstvo a majetek před následky mimořádných událostí, které vyvolávají krizové situace. Jedná se zejména o provozní havárie, živelní pohromy a ozbrojené konflikty před jejichž následky má úkol chránit své obyvatelstvo i obec Líšná.

Co se rozumí uvedenými pojmy "mimořádná událost" a "krizová situace".

 • Mimořádná událost - je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
 • Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.

POVODŇOVÁ KOMISE OBCE LÍŠNÁ:

Přehled kontaktů na členy povodňové komise obce Líšná v přiloženém souboru:

CO BY MĚL KAŽDÝ V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ČI KRIZOVÉ SITUACE VĚDĚT A JAK BÝT PŘIPRAVEN

Co je potřebné sdělit v případě zjištění mimořádné události :

 • co se stalo ( v případě chemické havárie jaké látka uniká, nebo jak je označena nádoba s látkou )
 • místo mimořádné události
 • počet postižených
 • popis zdravotního stavu postižených a vývoj příznaků
 • čas uplynulý od vzniku mimořádné události
 • počasí v místě mimořádné události (přeháňky, dohlednost, vítr a jeho směr atp.)
 • orientační body v místě mimořádné události (silnice, křižovatka, kostel atp.)
 • jméno volajícího
 • číslo telefonu a odkud voláte

Způsoby vyrozumění v případě nebezpečí :
1. signálem sirény " všeobecná výstraha " ( trvalý tón po dobu 2 minut )
2. místními kompetentními orgány
3. hlášením místního rozhlasu
4. televizí a rozhlasem

Přehled varovných signálů sirén

 • " Všeobecná výstraha " … kolísavý tón po dobu 140 vteřin tento signál - všeobecná výstraha může být vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech
 • " Požární poplach " … přerušovaný tón po dobu 1 minuty

Varování sirénami není signál k evakuaci, ale výzvou k ukrytí v nejbližším obydlí a pokynem k poslechu rádia či televize, které začnou nejpozději do 5 min. po signálu sirén vysílat další informace o příčině spuštění sirén a pokyny pro další činnost dle charakteru vzniklé situace.

Obecné zásady při těchto situacích :

 • jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky
 • nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek
 • pomáhejte starým lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí
 • nepodceňujte riziko vzniklé situace, dodržujte doporučené pokyny
 • zbytečně netelefonujte, telefonní síť v krizových situacích potřebují záchranáři
 • pokud uslyšíte sirénu, vyhledejte ihned úkryt v nejbližší budově a věnujte pozornost hromadným sdělovacím prostředkům
 • pokud zaslechnete sirénu při jízdě autem, zastavte a vyhledejte úkryt
 • vytvořte prostor pro záchranné síly ( např. přeparkováním automobilů )
 • omezte cestování v místě vzniku mimořádné události
 • řiďte se pokyny záchranných sil, státních organizací nebo samosprávy
 • informace získávejte z oficiálních zdrojů a dodržujte uváděné pokyny ( rozhlas, televize, vyhlášky, radiovozy atd.)
 • nešiřte poplašné nebo neověřené zprávy
 • hrozí-li nebezpečí mimořádné události, nepožívejte alkohol či jiné látky snižující Vaši způsobilost ( možnost ovládání motorového vozidla apod. )
 • jestliže máte ve vozidle volné místo, nabídněte odvoz svým sousedům, kteří vozidlo nemají
 • nechoďte pro děti do školek a škol, učitelé jsou také informováni a provádějí opatření na jejich ochranu
 • podle závažnosti a druhu vzniklé mimořádné situace se informujte na úřadě městské části o nejbližších místech úkrytů, shromaždišť pro případnou evakuaci, výdejních místech protichemické individuální ochrany
 • pro případ evakuace připravte byt k opuštění, sbalte si evakuační zavazadlo pro celou rodinu ( nejlépe batoh nebo kufr opatřený štítkem s Vaší úplnou adresou )

Doporučená příprava rodiny :

 • Možná nebezpečí - zjistěte si v místě svého bydliště ( možnost požáru, povodně, chemické havárie v blízkém podniku či zařízení apod. ) a připravte se na každé z nich. Ve Vaší rodině pak pohovořte o tom, co by jste udělali v případě nebezpečí. Pro případ krizové situace si připravte telefonní čísla a stanovte místa setkání, kdyby došlo k rozchodu rodiny. Možno doporučit i procvičení s dětmi formou hry.
 • Své děti - seznamte se zvukovými signály varovných systémů a naučte je přivolávat pomoc v krizových situacích. Naučte děti znát své příjmení, adresu bydliště a číslo telefonu. Velmi malé děti by měly mít u sebe kartičku s těmito údaji a případně dalšími důležitými informacemi o zdravotním stavu.
 • Rozhlasový přijímač - je v domácnosti nezbytný pro varování obyvatelstva, které tak získává informace o hrozícím nebezpečí a pokyny k ukrytí nebo evakuaci, jež budou vysílány na VKV a SV. Je vhodné mít malý, lehce přenosný přijímač, který není závislý na připojení elektrického proudu ( bateriový ). Používané baterie by měly mít dlouhou dobu skladování, pro případ nouze mít nachystány záložní.
 • Požár - před odchodem z domova na delší dobu uzavřete přívod plynu, vody, vypněte elektrický proud a uhaste oheň. Pro zvládnutí případného požáru v bytě nebo domě doporučujeme nákup vhodného hasicího přístroje.
 • Hygienické prostředky - jsou nedílnou součástí každé domácnosti a proto nezapomínejte je mít v zásobě i pro naléhavé případy ( mýdlo, ručníky, zubní kartáčky s pastou, toaletní papír apod.).
 • Ochranné vybavení - pro každou domácnost doporučujeme pomocné ochranné vybavení, jako nepromokavý oděv nebo plášť s kapucí a gumové holínky a rukavice ( pro případ povodní, chemického poplachu atd.).
 • Energetické zdroje - pro výpadek energetických zdrojů se doporučuje náhradní topné zařízení na uhlí a dříví. Pro vaření - lihový nebo petrolejový vařič, případně vařič na malou plynovou bombu. Na svícení - zásoba baterií do bateriových svítilen, petrolej pro petrolejové lampy nebo alespoň větší počet svíček.
 • Doklady - často se přihodí, že v důsledku požáru jsou zničeny důležité rodinné doklady. Předejděte tomu např. uložením rodinných dokladů do kovových schránek, které jsou schopny odolávat požárům a případným živelným pohromám. Do schránek je možno umístit též rodinné cennosti. Doporučujeme malé, přenosné pokladny. V případě krizové situace je nutné mít osobní doklady u sebe - občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, tech. osvědčení apod. Součástí by měla být i kartička s informacemi o Vašem zdravot. stavu a kontaktní osobu, kdyby se s Vámi něco stalo.
 • Motorové vozidlo- pokud jste vlastníky automobilu, buďte připraveni na případnou evakuaci :
 • v případě ohrožení je vhodné mít vozidlo v blízkosti místa svého bydliště
 • v dobrém technickém stavu
 • nádrž se zásobou alespoň na 100 km
 • v pořádku nářadí a náhradní díly
 • překontrolovaný a případně doplněný obsah lékárničky
 • bateriovou svítilnu, nůž a malou lopatku
 • pracovní oděv a deka jsou důležitou součástí vybavení vozu
 • malý hasící přístroj

Potraviny a pitná voda :
- Většina domácností má přiměřené množství potravin připravených a uložených pro běžnou spotřebu. Pro situace mimořádných událostí je však účelné vyčlenit část potravin s delší lhůtou trvanlivosti ( až 18 měsíců ). Tyto potraviny by měly být konzumovatelné za studena nebo po jednoduché tepelné úpravě.
- Předzásobení se několika baleními minerálních vod je důležitou součástí připravenosti domácnosti na krizové situace. Předzásobu pitné vody možno nahradit a průběžně obměňovat i vodou z vodovodu v umělohmotných nebo skleněných nádobách.
- Doporučit možno též i menší zásobu octa nebo kyseliny citrónové a jedlé sody pro roztoky na improvizované roušky při výronech plynů.

Ochranné prostředky :
- Dojde-li k jaderné nebo chemické havárii, případně požáru se vznikem toxických zplodin a Vy budete nuceni opustit obydlí, je nutné chránit zejména dýchací cesty a povrch těla. Ochrana je možná improvizovanými prostředky, které si připravíte svépomocí.

Pro ochranu dýchacích cest použijeme :

 • vodou navlhčené roušky ze složeného kapesníku, ručníku nebo utěrky, přiložené k nosu a ústům
 • navlhčenou buničitou vatu
 • mnohonásobně přeložený, navlhčený toaletní papír, ubrousky apod.

Upozornění - pro zvýšení účinku lze navlhčit roušku do roztoku octa nebo kyseliny citrónové ( k ochraně proti čpavku ) eventuelně do roztoku jedlé sody (k ochraně proti chloru, oxidu siřičitému apod.)

Pro ochranu ostatních částí těla :

 • oči - chránit uzavřenými brýlemi ( např. lyžařské, plavecké motoristické ) při zalepení větracích otvorů např. leukoplastí, izolepou apod.
 • hlavu - chránit čepicí, kloboukem, šálou, kuklou nebo přilbou tak, aby byly zakryty vlasy a chráněny uši, čelo a krk
 • ruce - chránit gumovými či koženými rukavicemi nebo alespoň omotáním kusem látky
 • tělo - chránit oděvem, nejlépe kombinézou případně pláštěm či pláštěnkou. Volné nohavice nutno podvázat provázkem, řemínkem apod.
 • nohy - gumové holínky, vysoké boty, boty s návleky nebo omotáním nezakrytých částí těla kusem látky (šátek, šála atd.) případně igelitem

Ochranu celkově zvyšuje kombinace oděvů např. oblek a pláštěnka, kombinéza a plášť apod.

Ochranná účinnost je určena pořadím :

použitý materiál: 1. pryž. 2. pogumované tkaniny, 3. folie z plastů, 4. tkaniny vrstvené a impregnované, 5. umělá kůže, 6. přírodní kůže, 7. tkaniny

 • použité oděvy: 1. kombinézy, 2. utěsněné oděvy, 3. pláště a pláštěnky, 4. přikrývky, 5. plachty

Po návratu použité svrchní improvizované prostředky vložte do igelitového pytle a ten pečlivě zavažte. Pytel uschovávejte mimo obývané místnosti (např. v předsíni). Tělo vydatně osprchujte a otřete do sucha.

Individuální ochrana obyvatel:

Pro individuální ochranu jednotlivce při vzniku válečného konfliktu, jako ochrana proti působení radioaktivních a bojových látek na lidský organismus, jsou určeny následující běžně používané prostředky

 • dětský ochranný vak DV 75 a DV 65 ( pro děti 0 až 18 měsíců )
 • ochranná maska DM-1 a CM-3/3h ( děti 1,5 až 12 let )
 • dětská kazajka DK-62 a DK-88 ( děti 1,5 až 3 roky )
 • ochranná maska CM-3, CM-4 a CM-5D ( děti od 12-ti let a dospělé obyvatelstvo )

Tyto prostředky je možno  zakoupit a předzásobit se tak u následujících firem :
KLIMAFIL s.r.o. … Slunečná 2, Praha 10, tel. 274778623, 274783871
DRAEGER s.r.o. … Pod Sychrovem 1/ 64, Praha 10, tel. 272760142, 272770356, 272011851-2 (E-mail -  draeger.st{zavináč}draeger{tečka}cz )
PÍCHA … V Okruží 12, Praha 3, tel. 266313167, 602 127833, 603 110288
GUMÁRNY ZUBŘÍ … Hamerská 9, 756 54 Zubří, podniková prodejna - tel.  +420 571 662 326, fax. +420 571 662 332 

 


EVAKUACE OBYVATELSTVA

V případě mimořádných událostí či krizových situacích je jedním ze základních způsobů ochrany obyvatel. Jde o souhrn opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné území.

Evakuaci z ohrožených prostorů podléhají obvykle všechny osoby kromě pracovníků, kteří se podílejí na záchranných pracích, řízení evakuace nebo vykonávají v ohroženém prostoru jinou neodkladnou činnost. K ochraně těchto pracovníků se plánují a provádějí nezbytná ochranná opatření. Samotnou evakuaci, objekty, které nebudou evakuovány a počty pracovníků, kteří zůstanou na místě ke splnění jiných neodkladných činností stanoví a obyvatelstvo známými prostředky vyrozumí příslušné resorty.

Kromě řízené evakuace můžete využít i samoevakuace ( podle vývoje situace a svých možností lze doporučit zejména rodinám s dětmi opuštění obce k rodičům a známým na venkov či chaty ) při použití vlastního krytého automobilu. Důkladně však zvažte zda:

 • máte vozidlo v dostatečné blízkosti od místa pobytu (úkrytu),
 • je Vaše vozidlo v dobrém technickém stavu,
 • máte dostatečnou zásobu pohonných hmot,
 • znáte dobře komunikaci k cílovému místu evakuace,
 • jste způsobilí k jízdě.

Při samoevakuaci můžete samozřejmě vzít vše co potřebujete a uvezete, jinak se zaměřte především na obsah níže uvedeného evakuačního zavazadla.

Po vyhlášení výzvy k evakuaci doporučujeme:

 • pokud jsou Vaše děti ve škole, školce či jiných dětských zařízeních, nechodit pro ně, budou evakuovány se svými pedagogy či doprovodem do příjmového místa (obce), kde se s nimi shledáte, stejně jako s ostatními rodinnými příslušníky,
 • jste-li odkázáni na cizí pomoc, vyvěste z okna na ulici či zavěšte na kliku vstupních dveří z ulice bílý ručník, utěrku či prostěradlo. Takto označeným domácnostem bude při evakuaci poskytnuta pomoc záchrannými skupinami.

Pokud máte užitková a hospodářská zvířata:

 • uzavřete je v chlévech nebo kotcích,
 • dejte jim zásobu krmiva a vody asi na 2 dny,
 • umožněte k nim přístup ošetřovatelům.
 • Činnost před evakuací:
 • připravte si evakuační zavazadlo,
 • vypněte a uzavřete hlavní rozvod
  • elektrického proudu,
  • vody,
  • plynu,
 • odpojte přívod vody nebo páry v topení,
 • uzavřete okna,
 • utěsněte okna oblepením rámů,
 • uhaste otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech atd.,
 • uzamkněte byt, dům a zajistěte okna a dveře proti vloupání,
 • na vchodové dveře pevně umístěte list papíru, kde bude uvedeno:
  • Evakuace nebo ukrytí, jméno, datum a čas. Z druhé strany papíru je možné uvést místo evakuace nebo ukrytí.
 • průhledná obálka na spisy,
 • přesvědčte se, zda o evakuaci vědí i Vaši sousedé.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla :

 • základní trvanlivé potraviny na 3 dny
 • nejlépe balená pitná voda, ale mohou být i jiné nádoby s tekutinami - voda, čaj, šťávy apod. též na 3 dny
 • lékárničku s tlakovým obvazem, léky tišící bolest, snižující horečku, dezinfekční a antiseptické prostředky a osobní léky
 • toaletní a hygienické potřeby včetně předmětů denní potřeby ( jídelní misky, příbor, polní láhev, nůž, otevírač konzerv, provázek, šitíčko, zavírací špendlíky)
 • náhradní prádlo a obuv
 • pokrývka nebo spací pytel
 • osobní doklady
 • peníze a cennosti
 • svítilna a malé rádio s rezervními bateriemi, zapalovač, zápalky, svíčky
 • malým dětem vložte do kapsy kartičku se jménem a adresou
 • pro děti hračka, knihy a další předměty pro krácení dlouhé chvíle

Doporučený obsah lékárničky :

 • nůžky a zavírací špendlík
 • teploměr, resuscitační rouška
 • 3 kusy hydrofilních obinadel
 • náplast, rychloobvaz, náplast s polštářkem
 • nepřilnavý obvaz, obinadlo elastické
 • gáza hydrofilní skládaná
 • trojcípý šátek, pryžové škrtidlo
 • opthal pro výplach očí a oční kapky
 • injekční stříkačka sterilní 10 - 20 ml k výplachům
 • dezinfekční roztok
 • léky: analgetika např. Acylpyrin, Paralen živočišné uhlí např. Carbocit, pro alergické reakce např. Dithiaden.

Lékárnička by měla mít v domácnosti své stálé místo ( pro zmíněné situace nejlépe uložena přímo v přenosném obalu ) a měla by být uložena mimo dosah malých dětí.

Evakuační místa shromaždišť: Areál Trávníky


UKRYTÍ OBYVATELSTVA

Jedním z účinných opatření ochrany obyvatelstva je ukrytí se uvnitř budovy. Budovou může být Váš domov, pracoviště, ale i jiný objekt. Za válečné situace se používají veřejné úkryty. Nejlepší ochranu poskytují úkryty a sklepy. Pokud nejsou k dispozici je vhodné se zdržovat v místnostech uvnitř domu, případně v místnostech s uzavřenými okny a dveřmi, pokud možno na straně odvrácené od výbuchu.

Jestliže jste v době vyhlášení varovného signálu doma, doporučujeme Vám dodržovat tato opatření:

 • pokud možno soustředit rodinu. Nesnažit se vyzvednout příbuzné z jiných zařízení (např. zdravotních ústavů, ústavů soc. péče apod.), bude o ně personálem postaráno a zbytečné prodlévání v nechráněném prostoru by mohlo být nebezpečné,
 • připravit improvizované ochranné prostředky (ochrannou roušku, pokrývku hlavy, gumové holínky a rukavice nebo návleky na ruce a obuv z umělé hmoty a dále vhodné oblečení pro případ odchodu z budovy),
 • vytvořit si možnost sledovat rozhlas, televizi a v případě, že obec není v bezprostředním nebezpečí i hlášení místního rozhlasu,
 • uzavřít okna, dveře, větrací otvory, vypnout větrání a klimatizaci,
 • uhasit kamna a jiné spalovací zařízení,
 • zabezpečit potraviny a zásobu vody před možnou kontaminací zabalením do neprodyšných obalů a lahví nebo uložením do chladničky, mrazničky či spíže,
 • zabezpečit vodní zdroj (studnu) před kontaminací překrytím např. polyetylenovou folií

Zásady při ukrytí doma:

 • na veškeré signály reagujte bez paniky,
 • zapněte rádio a televizi a dbejte pokynů hromadných sdělovacích prostředků,
 • zachovejte klid a zbytečně netelefonujte,
 • připravte si improvizované roušky,
 • pokud máte ochrannou masku, připravte si ji k použití a noste v pohotovosti,
 • utěsněte okna oblepením rámů,
 • pohybujte se minimálně u oken,
 • omezte pohyb po bytě kvůli spotřebě kyslíku,
 • připravte si evakuační zavazadlo,
 • připravte si trvanlivé potraviny na 7 dní,
 • odstraňte hořlavé závěsy a předměty,
 • připravte improvizované hasicí prostředky v bytě,
 • ostatní zásady jsou shodné jako při opuštění bytu,
 • při úniku chemické škodliviny se zásadně neukrývejte ve sklepě (většina plynných škodlivin je těžší než vzduch).

Zásady ukrytí na pracovišti:

Pokud jste na pracovišti, postupujte podle pokynů svých nadřízených nebo podle havarijních plánů. Ve zdravotnických, sociálních, kulturních, dopravních a jiných hromadných zařízeních dodržujte pokyny jejich personálu.

Zásady ukrytí venku:

Zastihne-li Vás vyhlášení varovného signálu mimo budovu, na volném prostranství, je nejvhodnější odebrat se neprodleně do nejbližší budovy alespoň k provizornímu ukrytí.

V případě, kdy jste mohli přijít do styku s radioaktivními látkami v době, než jste se stačili ukrýt, je nutné:

 • před vstupem do místností určených pro ochranu odložit obuv a svrchní oděv i ochrannou roušku nejlépe do neprodyšného obalu a již je nepoužívat. Omýt důkladně ruce, obličej a vlasy, vypláchnout oči, ústa, vyčistit nos a uši,
 • pokud je to možné, ihned se osprchovat a vyměnit prádlo, jestliže tato možnost není udělejte to při první příležitosti.