25. 5. Viola

Zítra: Filip
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření k zamezení šíření ptačí chřipky

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření k zamezení šíření ptačí chřipkyDatum konání:
23.1.2017

 pasma.mapa.narizeni.KVSM_AI.docx

Č. j. SVS/2017/010824-M

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále jen „KVS SVS pro Olomoucký kraj“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy subtyp H5N8 v k.ú. 735001 Lověšice u Přerova v Olomouckém kraji.

Čl. 1

Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

1. Ochranným pásmem se stanovují následující katastrální území:

Bochoř (606723), Horní Moštěnice (643572), Lověšice u Přerova (735001), Přerov (734713), Újezdec u Přerova (774073), Věžky u Přerova (606740)

2. Pásmem dozoru se stanovují následující katastrální území:

Beňov (606740), Brodek u Přerova (612758), Buk (615731), Císařov (617784), Citov (617857), Čechy (630837), Čekyně (619108), Dluhonice (626708), Čelechovice u Přerova (619337), Dobrčice (627186), Domaželice (630845), Grymov (636274), Henčlov (638277), Hradčany na Moravě (646695), Kanovsko (784044), Kokory (667978), Kozlovice u Přerova (734985), Lazníky (679411), Lhotka u Přerova (681415), Líšná u Přerova (685038), Luková u Přerova (689033), Lýsky (782335), Nahošovice (633038), Nelešovice (702838), Oldřichov na Moravě (709999), Osek nad Bečvou (713015), Pavlovice u Přerova (718581), Penčice (719056), Penčičky (719064), Podolí u Přerova (724319), Popovice u Přerova (782343), Prosenice (733288), Proseničky (733296), Prusínky (718599), Prusy (602612), Předmostí (734977), Přestavlky u Přerova (735167), Radslavice u Přerova (738816), Radvanice u Lipníka nad Bečvou (738859), Rokytnice u Přerova (740896), Říkovice u Přerova (745588), Sobíšky (752029), Stará Ves u Přerova (753939), Sušice u Přerova (759791), Troubky nad Bečvou (768685), Tučín (771244), Turovice (633046), Vinary u Přerova (782351), Vlkoš u Přerova (784052), Zábeštní Lhota (789054), Želatovice (795801), Žeravice (796441) str. 2 z 8

Čl. 2

Opatření v ochranném pásmu

1. Obcím v ochranném pásmu se nařizuje:

provést nejpozději do 26.1.2017 soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí (dále jen „ptáci“). Sčítací list uvedený v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele (Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků drobnochovy se použije v drobnochovech a Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků registrovaná hospodářství se použije v komerčních registrovaných chovech). U každého chovatele tedy bude vyplněn sčítací list ve dvou vyhotoveních a podepsán chovatelem a osobou provádějící sčítání. Jedno vyhotovení sčítacího listu si ponechá chovatel, druhé vyhotovení bude uloženo u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány na KVS SVS pro Olomoucký kraj nejpozději do 27.1.2017 prostřednictvím formuláře v příloze (Sčítací list – celkový počet ptáků v obci), dále obec zašle seznam chovatelů obsahující minimálně adresu chovatele a přesný počet jednotlivých chovaných druhů u daného chovatele v libovolném formátu; předání lze realizovat elektronicky na adresu: posta.kvsm@svscr.cz ;

a) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;

b) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VPŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších živočišných produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést desinfekci nádoby účinným dezinfekčním přípravkem;

c) spolupracovat s KVS SVS pro Olomoucký kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků;

2. Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje:

a) zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí respektive umístit ptáky do uzavřených prostor a zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;

b) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a jejich případné úhyny, zvýšenou nemocnost nebo úmrtnost, anebo významný pokles produktivity v hospodářství hlásit na KVS SVS pro Olomoucký kraj tel.č. +420 720 995 206; Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů;

c) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány původcem nákazy, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou vůči této nákaze. Uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí;

d) k usnadnění kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí; tyto záznamy musí chovatel na požádání předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor;

e) neškodné odstranění kadáverů, a to co nejdříve; str. 3 z 8

f) zákaz vstupu nepovolaných osob a přesunu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu KVS SVS pro Olomoucký kraj. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají

1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,

2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;

3. V ochranném pásmu se dále nařizuje:

a) dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;

b) zákaz přemisťovat nebo rozmetávat použitou podestýlku, hnůj nebo kejdu vyprodukované v hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v ochranném pásmu bez souhlasu KVS SVS pro Olomoucký kraj; musí být ošetřeny účinným dezinfekčním prostředkem a následně mohou být důkladně zaorány případně kompostovány;

c) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;

d) zákaz vypouštění ptáků za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí;

e) zákaz přesunů a přepravy drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v železniční dopravě; dále zákaz přepravy drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s výjimkou:

1. masa z drůbeže, která pocházela z hospodářství, jež se nachází mimo ochranné pásmo, skladovaného a přepravovaného odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř ochranného pásma, nebo

2. masa vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství v ochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a přepravovaného odděleně od masa vyrobeného po uvedeném dni. Uvedené zákazy se však nevztahují na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;

3. zákazy v písmenu 1 a 2 bodu e) se však nevztahují na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;

4. přímé přepravy jednodenních kuřat z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, jestliže líheň, ze které byla kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a hygienickým pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v uvedených pásmech, která mají proto odlišný nákazový status;

5. přímé přepravy kuřic před snáškou do hospodářství nebo haly v tomto hospodářství v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru, ve kterém se nenachází žádná jiná drůbež za těchto podmínek:

a. úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí v hospodářství původu, a to zejména těch ptáků, kteří mají být přemístěni,

b. v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu provedeny laboratorní testy podle diagnostické příručky a jejich výsledky byly příznivé,

c. kuřice před snáškou jsou přepravovány v dopravním prostředku zaplombovaném úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem,

d. v hospodářství, popřípadě hale určení je od okamžiku přijetí kuřic před snáškou vykonáván úřední dozor, str. 4 z 8

e. je-li drůbež přemístěna mimo ochranné pásmo nebo pásmo dozoru, zůstane v hospodářství určení nejméně 21 dní;

6. přímé přepravy násadových vajec, a to buď z kteréhokoli hospodářství do líhně nacházející se v ochranném pásmu, anebo z hospodářství nacházejícího se v ochranném pásmu do kterékoli líhně za těchto podmínek:

a. prarodičovská a rodičovská hejna, z nichž násadová vejce pocházejí, byla vyšetřena v souladu s diagnostickou příručkou a v příslušných hospodářstvích není podezření z výskytu aviární influenzy,

b. násadová vejce a jejich obaly byly před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného dohledání,

c. násadová vejce jsou přepravována v dopravním prostředku zaplombovaném úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem,

d. v určené líhni jsou podle pokynů úředního veterinárního lékaře uplatňována vhodná opatření biologické bezpečnosti;

7. přímá přeprava konzumních a násadových vajec přímo do:

a. balírny, jsou-li tato vejce balena do obalů určených k jednorázovému použití a jsou-li podle pokynů úředního veterinárního lékaře uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti, přesun bude oznámen KVS SVS pro Olomoucký kraj 24 hodin předem,

b. podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie,

c. za účelem jejich neškodného odstranění;

8. přímou přepravu kadáverů, je-li tato přeprava prováděna za účelem jejich neškodného odstranění;

9. přímou přepravu drůbeže za účelem její okamžité porážky pocházející z hospodářství v ochranném pásmu na jatky za účelem její okamžité porážky za těchto podmínek:

a. úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže v hospodářství původu v průběhu 24 hodin před jejím odesláním na porážku;

b. úřední veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován chovatelem prostřednictvím Informace o potravinovém řetězci 24 hodin předem, souhlasí s přijetím drůbeže a následně potvrdí porážku krajské veterinární správě příslušné pro místo odeslání;

c. v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, musí zásilku drůbeže doprovázet veterinární osvědčení; KVS SVS pro Olomoucký kraj vydá veterinární osvědčení k přesunu zvířat na jatky pouze v případě, bude-li předloženo potvrzení z jatek v místě určení, že zvířata pocházející z hospodářství v ochranném pásmu budou jatkami přijata a poražena;

d. v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu v ochranném pásmu provedeny laboratorní testy v rozsahu standardní sady vzorků podle rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES, a jejich výsledky byly příznivé (minimálně provedení sérologického vyšetření),

*e. drůbež pocházející z ochranného pásma je držena odděleně od jiné drůbeže a je poražena prostorově nebo časově odděleně od jiné drůbeže, nejlépe na konci pracovního dne. Před porážkou jiné drůbeže se provedou čištění a dezinfekce,

f. úřední veterinární lékař na určených jatkách zabezpečí podrobné vyšetření drůbeže po jejím přijetí na určených jatkách a po její porážce, str. 5 z 8

g. drůbeží maso se nestane předmětem obchodování uvnitř Unie nebo mezinárodního obchodu a bude opatřeno označením zdravotní nezávadnosti stanoveným pro čerstvé maso zvláštními právními předpisy, pokud nebylo orgány Unie stanoveno jinak,

h. drůbeží maso je získáno, porcováno, přepravováno a skladováno odděleně od drůbežího masa určeného pro obchodování uvnitř Unie nebo mezinárodní obchod a nesmí být použito k výrobě masných výrobků určených pro obchodování uvnitř Unie nebo mezinárodní obchod, pokud nebylo podrobeno ošetření podle zvláštních právních předpisů10), anebo pokud nebylo orgány Unie stanoveno jinak.

*Body e. až h. se týkají jatek v místě určení, které přijímají drůbež z ochranného pásma

f) dopravní prostředky používané k přepravě v souladu s čl. 2 bodem 3 písm. e) nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/010824-M, musí být po skončení přepravy neprodleně vyčištěny a dezinfikovány v souladu s § 46 vyhlášky;

Čl. 3

Doba trvání opatření

1) Opatření v ochranném pásmu mohou být zrušena, jestliže uplynulo nejméně 21 dní po provedení předběžného čištění a dezinfekce v ohnisku nákazy v souladu s § 46 vyhlášky a pokud na základě výsledku posouzení rizik budou dle potřeby provedeny klinické kontroly a odběry vzorků v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES.

2) V případě uplatnění čl. 3 bodu 1) se dále uplatňují v bývalém ochranném pásmu opatření stanovená pro pásmo dozoru viz čl. 4.

Čl. 4

1) Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:

a) provést nejpozději do 26. 1. 2017 soupis pouze všech komerčních chovatelů drůbeže (chovatelé, kteří chovají drůbež podnikatelským způsobem za účelem dosažení zisku). Sčítací list uvedený v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření (Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků registrovaná hospodářství se použije právě v těchto komerčních registrovaných chovech). U každého komerčního chovatele tedy bude vyplněn sčítací list ve dvou vyhotoveních a podepsán chovatelem a osobou provádějící sčítání. Jedno vyhotovení sčítacího listu si ponechá chovatel, druhé vyhotovení bude uloženo u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány na KVS SVS pro Olomoucký kraj nejpozději do 27.1.2017 prostřednictvím formuláře v příloze (Sčítací list – celkový počet ptáků v obci), dále obec zašle seznam chovatelů obsahující minimálně adresu chovatele (subjektu) a přesný počet jednotlivých chovaných druhů u daného chovatele v libovolném formátu; předání lze realizovat elektronicky na adresu: posta.kvsm@svscr.cz ;

b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;

c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VPŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších živočišných produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést desinfekci nádoby přípravkem s účinnou dezinfekční látkou;

d) spolupracovat s KVS SVS pro Olomoucký kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků; str. 6 z 8

2) V pásmu dozoru se nařizuje:

a) zákaz veškerých přesunů drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru, který (dále jen „pohyb“) nebyl ohlášen 24 hodin předem KVS SVS pro Olomoucký kraj. Při pohybu musí být zajištěna vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky a dále na účelové komunikace sloužících výlučně potřebám daného hospodářství;

b) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru s výjimkou:

1. jatečné drůbeže na jatky za účelem její okamžité porážky za těchto podmínek:

a. úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže v hospodářství původu v průběhu 24 hodin před jejím odesláním na porážku;

b. veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován chovatelem prostřednictvím Informace o potravinovém řetězci 24 hodin předem, souhlasí s přijetím drůbeže a následně potvrdí porážku krajské veterinární správě příslušné pro místo odeslání;

c. v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, musí zásilku drůbeže doprovázet veterinární osvědčení; KVS SVS pro Olomoucký kraj vydá veterinární osvědčení k přesunu zvířat na jatky pouze v případě, bude-li předloženo potvrzení z jatek v místě určení, že zvířata pocházející z hospodářství v pásmu dozoru budou jatkami přijata a poražena;

d. v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu v pásmu dozoru provedeny laboratorní testy v rozsahu standardní sady vzorků podle rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES, a jejich výsledky byly příznivé (minimálně provedení sérologického vyšetření);

2. kuřic před snáškou do jiného hospodářství v České republice, v němž se nenachází žádná jiná drůbež; v tomto hospodářství však musí být od okamžiku přijetí kuřic před snáškou vykonáván úřední dozor a tyto kuřice zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní;

3. jednodenních kuřat do jiného hospodářství v České republice nebo do haly v tomto hospodářství, pokud jsou uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti, v hospodářství je po přijetí těchto kuřat vykonáván úřední dozor a kuřata zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní,

4. jednodenních kuřat, která se vylíhla z násadových vajec pocházejících z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, do jiného hospodářství v České republice, jestliže líheň v pásmu dozoru, ze které byla tato kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a biologicky bezpečným pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jakýmikoli jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v uvedených pásmech, která mají proto odlišný nákazový status,

5. násadových vajec do líhně nacházející se uvnitř pásma dozoru nebo mimo toto pásmo. Vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného dohledání,

6. konzumních vajec do balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře uplatněna opatření biologické bezpečnosti,

7. vajec přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie,

8. vajec za účelem jejich neškodného odstranění.

c) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy; str. 7 z 8

d) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány v souladu s § 46 vyhlášky;

e) zákaz vstupu nepovolaných osob a přesunů drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez ohlášení 24 hodin předem KVS SVS pro Olomoucký kraj a zajištění vhodných opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají:

1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,

2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;

f) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy vyprodukované v hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí bez ohlášení 24 hodin předem KVS SVS pro Olomoucký kraj s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy; za předpokladu dodržení opatření biologické bezpečnosti však může být přepravován hnůj z hospodářství nacházejícího se v pásmu dozoru do určeného podniku za účelem jeho ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem v souladu s předpisy Evropské unie zničit případné přítomné viry aviární influenzy

g) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;

h) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření;

i) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na KVS SVS pro Olomoucký kraj tel. č. 720 995 206.

Čl. 5

Doba trvání opatření

Opatření v pásmu dozoru mohou být zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s § 46 vyhlášky.

Čl. 6

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 7

Poučení o nákaze

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může str. 8 z 8

výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

V Olomouci dne 22.01.2017

MVDr. Aleš Zatloukal

ředitel Krajské veterinární správy

Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj

podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. Mapa s vyznačenými pásmy a dotčenými katastry (.pdf)

2. Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků drobnochovy (.docx)

3. Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků registrovaná hospodářství (.docx)

4. Sčítací list – celkový počet ptáků v obci (.docx)

5. Soupis hospodářství s drůbeží a jinými ptáky v drobnochovech (nekomerční hospodářství)

6. Soupis hospodářství – drůbeže a jiných ptáků v registrovaném hospodářství

Obdrží:

Do datové schránky:

Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc

Obecní úřady: dotčené obce v pásmech a příslušné obce s rozšířenou působností

E-mailem:

OS KVL Přerov; MVDr. Jana Pískovská, mail: j.piskovska@seznam.cz